Uniwersytet Śląski w Katowicach
PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego.
Nowości & wydarzenia
2015
05
28
Zaproszenie do składania ofert w celu zbadania ofert rynkowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do składania ofert w celu zbadania ofert rynkowych, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie przeprowadzenie 7 warsztatów przez specjalistów z branży gier komputerowych i pokrewnych, w tym związanych z procesem projektowania gier, w trakcie warsztatów w ramach „Letniej Akademii Gier”.
Letnia Akademia Gier dbywa się w dniach od 22 – 27 czerwca 2015r. na terenie Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Artystycznego w Cieszynie.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu pt. „"PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenie partnera zagranicznego" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr umowy o dofinansowanie: UDA- POKL.04.01.01-00-090/13-00.
 
Tematy warsztatów:
1. „Efekty dźwiękowe w grach komputerowych”
2. „Pomiędzy przestrzenią (space) a miejscem (place): gra w miasto i radykalna społeczna zmiana”
3. „Parafabularna struktura gry komputerowej”
4. „Narracyjne Techniki Projektowania Gier”
5. „Historia animacji w Ostrawie od jej początków w latach 70 do chwili obecnej jako przykład dobrych praktyk w produkcji animacji dla gier wideo”
6. „Projektowanie poziomów: kontrola nad graczem; sztuczki, triki, problemy i zagrożenia”.
7. „Projekt postaci - Od pierwszych pomysłów po wirtualnego bohatera”.
 
Zamawiający dopuszcza podanie wartości cząstkowych.
 
Szczegóły znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
Uprzejmie proszę o przesyłanie odpowiedzi na podstawie Załącznika nr 2 w terminie do dnia 1 czerwca 2015r. do godziny 15:00 w formie elektronicznej, na adresy poczty elektronicznej: katarzyna.wojcik @ us.edu.pl
 
 
Niniejsze badanie rynku nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz nie obliguje Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do zawarcia jakiejkolwiek umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku. W świetle art. 70 ¹§3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.), Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków lub odwołania postępowania.
 
Załączniki:
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia SpójnościUniwersytet Śląski w KatowicachUnia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera
zagranicznego”, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni